12189931_1160623850633792_7128443098872501590_n???又到介紹花茶嘅時間喇??

今次嘅係法國LOV嘅Wild Berry Fruit Tea?

Wild Berry 係由好多種苺去整成嘅茶,有士多啤梨,黑莓,藍莓⋯⋯一打開個罐你會見到同一般茶葉吾同嘅係佢會有一粒粒乾莓粒係度,仲有好香嘅莓香味,酸酸甜甜的?

?佢嘅花茶係有機茶葉,而且係herbal tea?

?重點係不含咖啡因,即係飲完都訓得??

?可以凍飲或者熱飲都得??

??佢係我們店就好受歡迎架,因為一岀就好多人要,因為佢隻香味,的確好難有原因抗拒???

??識飲嘅你,仲吾快點來試下??